10:30 AM-06:00 PM
(7:30 hrs)

Address: Haridwar-Delhi N.H 58, Bhonri - Badheri Rajputana Road, Village Batedi, Haridwar, Uttarakhand 249405